ทัวร์ฟุตบอลโลก 2018 ทัวร์บอลโลก2018 ดูบอลโลกรัสเซีย OPENING MATCH

Ekaterinburg Stadium
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์
 • 07.00
 • คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
 • 10.10
 • ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
 • 15.55
 • เดินทางถึงท่าอากาศยาน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว์ (Moscow) เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชม เนินเขาสแปร์โร่ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได้ทั้งเมือง และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow University) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนาง แคทเธอรีนมหาราช นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก
วันที่สอง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ ถนนอาราบัต – สวนวิคตอเรีย – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารามชีโนโวดิวิชี – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมฟุตบอลโลก 2018
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชม: พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ (State Armory Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และร่ำรวยที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่มีค่าและสมบูรณ์แบบ (อีก2 แห่งอยู่ที่อังกฤษและอิหร่าน) อันได้แก่ ฟาแบร์เช่-ไข่อีสเตอร์ ทำจากโลหะหรือหินแข็งตกแต่งด้วยอัญมณีและการลงยา ถือกันว่าเป็นงานอัญมณีชั้นหนึ่งและไข่ฟาแบร์เช่ ของราชวงศ์รัสเซียถือว่าเป็นกลุ่มงานศิลปะชิ้นเอกที่ได้รับการสร้างเป็นชิ้นสุดท้าย บัลลังก์เพชรของพระเจ้าอเล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาพระเจ้าปีเตอร์มหาราช) สร้างในปีค.ศ.1613 ประกอบด้วยเพชร 999 เม็ด, มงกุฏโมโนมาคุสของเจ้าชายแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ คอนสแตนติน ทำขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1547 และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ที่ต้องใช้สวมตอนทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยคทาและลูกโลก, ราชรถของพระเจ้าบอริส โกดูนอฟ ที่ได้รับเป็นเครื่องบรรณาการมาจากเจมส์ที่ 1 แห่งราชวงศ์อังกฤษในปีค.ศ.1603 ทำจากไม้โอ๊กแกะสลัก ล้อไม่สามารถเลี้ยวได้ นำชม: พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ และแม่น้ำเนกลินนายา มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญของทางราชการหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส ซึ่งใช้ทำการปัจจุบัน นำชม: วิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนตามพระบัญชาของพระเจ้าอีวานที่ 3 เจ้าชายแห่งมัสโควี ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอน เป็นภาพประวัติของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทำความดีที่หลังการเสียชีวิตได้ไปอยู่ในสวรรค์
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
 • ช้อปปิ้ง: ที่ถนนอารบัต (Arbat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงมอสโคว์ (Moscow City) เมืองหลวงของงประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทางการเมือง เศรษกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำมัสกวา ในตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้มอสโคว์เป็นเมือทงที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุงมอสโคว์ ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย นำชม: วิคทอรี่ ปาร์ค (Victory Park) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Poklonnaya Gora ซึ่งเป็นจุดที่นโปเลียนใช้กองกำลังทหารล้อมรอบมอสโคว์เพื่อจะเข้าโจมตีในปี ค.ศ. 1812 แต่ไม่สำเร็จ นำชม: ประตูชัยกรุงมอสโคว์ (The Moscow Triumphal Arch) เป็นของขวัญที่ฝรั่งเศสส่งให้รัสเซีย เพื่อเป็นการขอบคุณที่รัสเซียไม่ได้ทำลายปารีสในช่วงสงคราม นำชม: มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ (Christ the Saviour Cathedral) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติ นำชม: โนโวดิวิชี คอนแวนน์ (Novodevichy Convent) เป็นอารามชีที่มีความเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ในอดีตใช้เป็นเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟียและบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในสมัยราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ นำชม: สถานีรถไฟใต้ดินที่เปิดให้สาธารณชนใช้บริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ปราณีตอ่อนช้อยสวยงามตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับด้วยภาพวาดสีน้ำมัน โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย เช่น กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอร์คเมื่อปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab และ Komsomolskaya ที่ได้รับรางวัลกรังค์ปรีซ์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล Luzhniki Stadium
 • 18.00
 • ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 นัดเปิดสนามพร้อมชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่อลังการ
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก
วันที่สาม มอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ ไอแซค – ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์ ปอล
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.40
 • ออกเดินทางสู่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Bullet Train
 • 13.32
 • เดินทางถึง เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่าน นำท่านชม: มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (SAINT ISAACS CATHEDRAL) เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซียออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี นำท่านชม: ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง St Petersburg สร้างในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม กำแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 ด้วยการออกแบบของ Domennica Trezzini ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง และห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอก ซึ่งนับว่าแตกต่างจากโบสถ์คริสต์ ออร์โทดอกซ์ทั่วไป และวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก
วันที่สี่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังเฮอมิเทจ – แม่น้ำเนวา (ล่องเรือ)
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชม กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) หรือ เปโตรกราด หรือ เลนินกราด พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (PETER THE GREAT) ทรงโปรดให้สร้างเมืองนี้ขึ้น และในยุคของพระราชินีแคเธอรีน มหาราชินี (Catherine the Great) ได้ทรงชักนำนักปราชญ์ราชบัณฑิต ตลอดจนศิลปินแขนงต่างๆ จากยุโรป เข้ามาพำนักอาศัยในที่นครแห่งนี้ เพื่อให้พวกเขาสร้างความเจริญให้รัสเซีย ทำให้นครแห่งนี้มีกลิ่นอายยุโรป ทั้งทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อีกทั้งเป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซีย จุดศูนย์กลางแห่งความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด สมัยที่เคยเรืองอำนาจในยุโรปได้รับการขนานนามว่า "หน้าต่างของยุโรป" แพราะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงาม มีความเจริญ รุ่งเรืองทางวัฒนธรรมตะวันตก และถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำลำคลองอีฟ 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง นำชม: พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ อดีตที่ประทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง มีบันไดกว่า 200 บันได และความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกกว่า 2.7 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลก อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล, เอล เกรโก้แวนโก๊ะ, ปิกัสโซ่และศิลปินอื่นๆ
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
 • นำท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำเนวา (Neva river Cruise) นครเซนต์ปีเตอร์สเบริก แม่น้ำเนวา ถือเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กมาเนิ่นนาน ไหลจากทะเลสาบ Lake Lagoga ไปที่อ่าวฟิลด์แลนด์ ในส่วนเหนือของทะเลบอลติก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ล้วนตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเนวา เช่น พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage) ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) เรือรบหลวงออโรร่า (Aurora Cruise) เป็นต้น แม่น้ำเนวาจะกลายเป็นน้ำแข็งระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนเมษายน ระยะนี้ไม่สามารถเดินเรือได้เลย ช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม เป็นฤดูร้อน อากาศแจ่มใส แม่น้ำเนวาได้ขึ้นชื่อว่า "Venice of the North" and "Paradise"
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่ห้า พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มอสโคว์
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ หรือ ปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งฟินแลนด์ สร้างในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช มีชื่อเสียงในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ที่แสดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์และความงามของธรรมชาติ ภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆมากมาย ซึ่งถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่าม
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
 • 15.00
 • ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Bullet Train
 • 18.45
 • เดินทางถึง กรุงมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่าน
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่หก มอสโคว์ – Izmailovo Flea Market – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟ Izmailovo Market เป็นเหมือนตลาดขายส่ง หรือตลาดจตุจักรบ้านเรา ชมและเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผ้าคลุมไหล่แบบรัสเซี่ยน หมวกเก๋ๆ เก๋าๆ หรือจะเป็นของใช้ในยุคโซเวียต นาฬิกาข้อมือของแท้แอนทีคของโซเวียต หรือเครื่องกระเบื้อง เครื่องแก้ว ผ้าปูโต๊ะลินิน แม๊กเนท ในราคาที่ต่อรองได้
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำชม: โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) สถานที่สำคัญและเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง, โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เมื่อปี ค.ศ.1559 - ค.ศ.1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชั้น, วังพระเจ้าซาร์, หอระฆัง ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเคลมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าคือสูงถึง 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสก์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำท่าน เดินทางสู่สนามบิน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว์ (Moscow)
 • 18.25
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
 • 07.30
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….
  อัตราค่าบริการ : ต่อท่าน (บาท)
 • ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • 375,000
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
 • 95,000
หมายเหตุ อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับขึ้น และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของทางโรงแรม และอัตราดังกล่าวต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่าน **ราคาดังกล่าวคิด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม และระหว่างการนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าตั๋วชมฟุตบอล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
 • มัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2560
อัตราดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % จากค่าบริการ
การชำระเงิน
 • ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการท่องเที่ยว ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ในส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะขอเก็บก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • เมื่อได้รับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ชำระอีกส่วนตามจำนวนเต็ม
 • ท่านจะได้รับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าทัวร์แล้วเต็มจำนวนเท่านั้น
 • กรณีทางบริษัทฯ มีการชำระค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโรงแรม ไปแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามเช่นยกเลิก หรือ ลดจำนวนผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนที่ขาดไปได้
การยกเลิกการจองทัวร์
 • หากมีการยกเลิก 60 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิก 31 – 45 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 80,000 บาท
 • หากมีการยกเลิก 1 – 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ปัจจุบันการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ผู้เดินทางต้องทำการยื่นเอกสารต่างๆและสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเองเท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติการเดินทางและสถานะทางการเงินในปัจจุบัน กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล
 • อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีค่าน้ำมัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับขึ้น และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการยืนยันของทางโรงแรม
 • รายการดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอของบริษัทฯ เท่านั้น ยังมิใช่การยืนยันการเดินทางจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นจนไม่อาจแก้ไขได้ อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ฯลฯ แต่บริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักในต่างประเทศ การจราจร การเปลี่ยนวันแข่งขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีการบันทึกด้านการประพฤติที่สุ่มเสี่ยงไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย