ทัวร์ฟุตบอลโลก ทัวร์บอลโลก ดูบอลโลกบราซิล Tour World cup 2014

แนะนำบริษัท เวิลด์ แพลนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   ด้วยความตั้งใจในการดำเนินงานและเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการเดินทางครบวงจร และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสารสำหรับผู้เดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อธุรกิจ การศึกษาดูงานเพื่อนำเทคนิค และวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลับมาพัฒนาคุณภาพขององค์กรและบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกแห่งการแข่งขันในอนาคต