ทัวร์ฟุตบอลโลก ทัวร์บอลโลก ดูบอลโลกบราซิล Sao Paulo (เซา เปาโล)

วันแรก กรุงเทพมหานครฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
 • 09.25
 • คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 Row H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ติดป้ายชื่อที่กระเป๋าก่อนออกเดินทาง
 • 12.25
 • ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศสหรัฐเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 922
 • 19.00
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 21.30
 • ออกเดินทางสู่ ริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยสายการบิน TAM Airline เที่ยวบินที่ JJ 8069
วันที่สอง แฟรงก์เฟิร์ต – ริโอ เดอจาเนโร – ป่าทิฮูกา
 • 04.52
 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ริโอ เดอจาเนโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ป่าทิฮูกา (Tijuca) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เป็นป่าที่ปลูกด้วยฝีมือมนุษย์ ด้วยพื้นที่กว่า 8 พันเอเคอร์ จึงถูกนับให้เป็นป่าปลูกเองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ละเป็นป่าดิบชื้นแอตแลนติคแห่งสุดท้ายบนชายฝั่งทางใต้ของบราซิล
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
 • อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สาม เซา เปาโล – แจแปนทาวน์ – สวนอิบีบัวร่า – Vila Madalena
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางผ่านชม เซาเปาโล สเตเดียม เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ สามารถจุคนได้ กว่า 100,000 คน จากนั้นเดินทางต่อ ผ่าน ย่านโมรัมบี ย่านที่พักของบุคคลระดับเศรษฐี ชม แจแปนทาวน์ ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่หนาแน่นที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่น นำท่านเข้าชม สวนอิบีบัวร่า (Lbirapuera Park) หรือที่รู้จักกันใน ชื่อ CENTRAL PARK สร้างขึ้นในการฉลองเมืองเซาเปาโล ครบรอบ 400 ปี อนุสาวรีย์แห่งการประกาศอิสรภาพของบราซิล
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่ Vila Madalena ย่านท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แหล่งรวมร้านอาหารและบาร์ที่มีสไตล์, ร้านจำหน่ายภาพวาด ร้านหนังสือ ร้านค้าของเก่า และเสื้อผ้าวินเท็จราคาถูก เป็นต้น ตามตรอกซอกซอยและทางเดินจะถูกแต่งแต้มไปด้วยภาพวาดที่มีสีสันสดใสและสวยงามชวนให้น่าเดินอย่างไม่รู้เบื่อ
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สี่ เซาเปาโล – ซิตี้ทัวร์ – ชมฟุตบอลโลก 2014
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเที่ยวชมเมือง เซาเปาโล (São Paulo) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอเมริกาใต้ และใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกตามจำนวนประชากรตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งที่สุดในประเทศ ชื่อเซาเปาโลเป็นภาษาโปรตุเกส มีความหมายว่า "นักบุญพอล" เซาเปาโลมีเนื้อที่ 1,523 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากกว่า 18 ล้านคน ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศบราซิลทวีปอเมริกาใต้และซีกโลกใต้ เซาเปาโลเดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 1554 โดยคณะมิชชันนารีนิการเยซูอิตชาวโปรตุเกส ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 โปรตุเกสเริ่มเข้ามาขยายอำนาจในอเมริกาใต้ โดยส่งคณะนักสำรวจเข้ามาครอบครองดินแดนแถบนี้และค้นหาทองคำ เพชร และทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนทำให้เมืองเซาเปาโลขยายตัวมากขึ้น จนในที่สุดยกฐานะขึ้นเป็นเมืองท่าอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1711 นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบผู้ว่าการรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ย่านธุรกิจการค้า โรงพยาบาลอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นโรงพยาบาลที่ดีและทันสมัยที่สุดในอเมริกาใต้
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนาม Arena de Sao Paulo ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม
วันที่ห้า เซา เปาโล – ริโอ เดอจาเนโร – สวนพฤษชาติ
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปยังเมือง ริโอ เดอจาเนโร
 • 12.00
 • ออกเดินทางสู่เมือง ริโอ เดอจาเนโร โดยเที่ยวบิน JJ 9440 สายการบิน TAM Airlines
 • 13.55
 • เดินทางถึงสนามบิน เมือง ริโอ เดอจาเนโร เดินทางถึงกรุงริโอเดอจาเนโร เมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังเป็นเมืองหลวงเก่าที่ครึกครื้นอีกด้วย กรุงริโอเดอจาเนโรเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ถูกค้นพบเมื่อเดือนมกราคม ในปี ค.ศ. 1503 โดยนาม Estacio De Sa หลังจากได้รับเอกราชจากประเทศโปรตุเกส กรุงริโอ ได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของประเทศจนปี ค.ศ. 1960 จึงได้ย้ายไปอยู่ที่กรุงบราซิลเลียแทน แต่กรุงริโอก็ยังคงเป็นเมืองที่สำคัญในด้านวัฒนธรรมและยังเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย นำท่านเข้าชมความงดงามของสวนพฤษชาติขนาดใหญ่ Botanical Garden หรือที่รู้จักในนาม Jardim Botanico ซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกส นำท่านเข้าชมและสัมผัสความงามของพันธุ์ไม้นานาชนิด ที่นำเข้ามาปลูกจากหลากหลายประเทศในแถบละตินอเมริกา, ยุโรป, อเมริกา ซึ่งได้มีการจัดสวนสวย และแยกโชนการปลูกหลากหลาย อิสระให้ท่านชม และถ่ายรูปกับดอกไม้ และพันธุ์ไม้นานาชนิดในสวนแห่งนี้
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์แซมบ้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม
วันที่หก ริโอเดอจาเนโร – ยอดเขาคอร์โควาโด – รูปปั้นพระเยซูคริสต์ – หาดโคปาคาบาน่า สนามบิน
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาคอร์โควาโด (CORCOVADO) เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 710 เมตร นำท่านนั่งรถรางผ่านภูเขา และป่าไม้ เพื่อชม รูปปั้นพระเยซูคริสต์ยืนอ้าแขนรอผู้ไถ่บาป (CHRIST THE REDEEMER) ตั้งตระหง่านอยู่อย่างสง่าด้วยความสูงถึง 38 เมตร แต่ตัวองค์พระเยซูเองมีความสูง 30 เมตร และมีความกว้างจากปลายนิ้วข้างซ้ายไปยังปลายนิ้วข้างขวา 28 เมตร ตัวอนุสาวรีย์น้ำหนักทั้งสิ้น 1.145 ตัน รูปปั้นแสดงให้เห็นถึงพระเยซูยืนยื่นแขนออกมาและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนี้ พัฒนาโดยวิศวกรชื่อ HEITOR DA SILVA COSTA สร้างขึ้นในปี 1921 ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 5 ปีจึงแล้วเสร็จ และได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1931 รูปปั้นตั้งอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโดและตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ TIJUCA เป็นสถานที่ปิกนิกที่นิยมของคนริโอที่หนึ่ง อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของเมืองริโอ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก ที่ได้รับการโหวตจากคนทั่วโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 ที่ผ่านมา บนยอดเขาแห่งนี้ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของเมืองริโอ เดอ จาเนโรในแบบพาโนรามา รวมทั้งจะสามารถเห็นวิวไปถึงยอดเขาชูการ์โลฟชายหาดโคปาคาบานา และสนามกีฬามาราคาน่า
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
 • นำท่านผ่านชม ฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน NETEROI ก่อนลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเล ผ่านชายหาดที่มีชื่อเสียงก้องโลก จนถึง หาดโคปาคาบาน่า (COPACABANA BEACH) ที่มีความ ยาวกว่า 4 กิโลเมตร และเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งชาวบราซิลถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดเสียมิได้ นำท่านชมมหาวิหารใหญ่ย่านใจกลางเมือง สวนสาธารณะอันร่มรื่น อนุสาวรีย์สงคราม ผ่านชมสนามกีฬายักษ์ “มาราคาน่า” (MARACANA STADIUM) ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1950 เพื่อใช้เป็นสนามแข่งฟุตบอล FIFA WORLD CUP ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ นอกจากใช้เป็นสถานที่แข่งฟุตบอลแล้ว ยังใช้เป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งอีก จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมือง หรือ ริมชายหาด หรือจะเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
วันที่เจ็ด เซา เปาโล - อิสตันบูล
 • 00.00
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เซาเปาโล กัวอารูฮอส
 • 03.05
 • ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 016
 • 21.35
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชันแนล แวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่แปด กรุงเทพฯ
 • 00.40
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน TK 068
 • 14.15
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)