ทัวร์ฟุตบอลโลก ทัวร์บอลโลก ดูบอลโลกบราซิล Belo Horizonte (เบโล ฮอริซันเต้)

วันแรก กรุงเทพมหานครฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
 • 09.25
 • คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 Row H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ติดป้ายชื่อที่กระเป๋าก่อนออกเดินทาง
 • 12.25
 • ออกเดินทางสู่เมือง แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 922
 • 19.00
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 21.30
 • ออกเดินทางสู่ ริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยสายการบิน TAM Airline เที่ยวบินที่ JJ 8069
วันที่สอง แฟรงก์เฟิร์ต – ริโอ เดอจาเนโร – ป่าทิฮูกา
 • 04.52
 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ริโอ เดอจาเนโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ป่าทิฮูกา (Tijuca) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เป็นป่าที่ปลูกด้วยฝีมือมนุษย์ ด้วยพื้นที่กว่า 8 พันเอเคอร์ จึงถูกนับให้เป็นป่าปลูกเองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ละเป็นป่าดิบชื้นแอตแลนติคแห่งสุดท้ายบนชายฝั่งทางใต้ของบราซิล
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
 • อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สาม ริโอ เดอ จาเนโร – เบโลโอรีซอนชี – ทะเลสาบ Pampulha
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • 11.30
 • ออกเดินทางสู่ เมือง เบโลโอรีซอนชี (Belo Horizonte) โดยเที่ยวบิน G3 1066 สายการบิน Gol Transportes Aereos
 • 12.28
 • เดินทางถึง เมือง เบโลโอรีซอนชี เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐมีนัสเชไรส์ ประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นมหานครที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากร 2,475,440 คน (ค.ศ. 2010) และมีประชากรอย่างเป็นทางการรวม 5,497,922 คน ในเขตมหานคร นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญภายในเมือง เช่น ทะเลสาบ Pampulha ซึ่งเป็นทะเล สาบที่ขุดขึ้น ปี 1940 เนื่องจากว่าเมืองนี้นั้นไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล ซึ่งทำให้เกิดทัศนีย์ภาพที่สวยงาม ใกล้ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนี้ ใกล้กับทะเลสาบยังมีพิพิทธภัณฑ์ทางศิลปะสมัยใหม่
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สี่ เบโลโอรีซอนชี – ชมฟุตบอลโลก 2014
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • 10.00
 • นำท่านเดินทางสู่ สนาม Estadio Mineirao (บริการอาหารกล่อง)
 • 13.00
 • ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม
วันที่ห้า เบโลโอรีซอนชี – Ouro Preto – ริโอเดอจาเนโร
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Ouro Preto ซึ่งมีชื่อเดิมคือ Minas Gerias เป็นเมืองที่อยู่ห่างจาก เมืองหลัก Belo Horizonteไปประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม และยังคงความโบราณไว้อยู่ยังมีประวัติศาสตร์มากมายให้ค้นหา ถือเป็นเมืองหนึ่งที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของบราซิล นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และได้เห็นวิถีชีวิตของ ชาวบราซิลแท้ๆๆ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความเงียบสงบของเมือง
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปยังเมือง ริโอ เดอจาเนโร
 • 17.08
 • ออกเดินทางสู่เมือง ริโอ เดอจาเนโร โดยเที่ยวบิน G3 1974 สายการบิน Gol Transportes Aereos
 • 18.20
 • เดินทางถึงสนามบิน เมือง ริโอ เดอจาเนโร
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม
วันที่หก ริโอเดอจาเนโร – ยอดเขาคอร์โควาโด – รูปปั้นพระเยซูคริสต์ – หาดโคปาคาบาน่า สนามบิน
 • เช้า
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาคอร์โควาโด (CORCOVADO) เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 710 เมตร นำท่านนั่งรถรางผ่านภูเขา และป่าไม้ เพื่อชม รูปปั้นพระเยซูคริสต์ยืนอ้าแขนรอผู้ไถ่บาป (CHRIST THE REDEEMER) ตั้งตระหง่านอยู่อย่างสง่าด้วยความสูงถึง 38 เมตร แต่ตัวองค์พระเยซูเองมีความสูง 30 เมตร และมีความกว้างจากปลายนิ้วข้างซ้ายไปยังปลายนิ้วข้างขวา 28 เมตร ตัวอนุสาวรีย์น้ำหนักทั้งสิ้น 1.145 ตัน รูปปั้นแสดงให้เห็นถึงพระเยซูยืนยื่นแขนออกมาและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนี้ พัฒนาโดยวิศวกรชื่อ HEITOR DA SILVA COSTA สร้างขึ้นในปี 1921 ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 5 ปีจึงแล้วเสร็จ และได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1931 รูปปั้นตั้งอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโดและตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ TIJUCA เป็นสถานที่ปิกนิกที่นิยมของคนริโอที่หนึ่ง อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของเมืองริโอ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก ที่ได้รับการโหวตจากคนทั่วโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 ที่ผ่านมา บนยอดเขาแห่งนี้ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของเมืองริโอ เดอ จาเนโรในแบบพาโนรามา รวมทั้งจะสามารถเห็นวิวไปถึงยอดเขาชูการ์โลฟชายหาดโคปาคาบานา และสนามกีฬามาราคาน่า
 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
 • นำท่านผ่านชม ฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน NETEROI ก่อนลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเล ผ่านชายหาดที่มีชื่อเสียงก้องโลก จนถึง หาดโคปาคาบาน่า (COPACABANA BEACH) ที่มีความ ยาวกว่า 4 กิโลเมตร และเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งชาวบราซิลถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดเสียมิได้ นำท่านชมมหาวิหารใหญ่ย่านใจกลางเมือง สวนสาธารณะอันร่มรื่น อนุสาวรีย์สงคราม ผ่านชมสนามกีฬายักษ์ “มาราคาน่า” (MARACANA STADIUM) ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1950 เพื่อใช้เป็นสนามแข่งฟุตบอล FIFA WORLD CUP ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ นอกจากใช้เป็นสถานที่แข่งฟุตบอลแล้ว ยังใช้เป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งอีก จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมือง หรือ ริมชายหาด หรือจะเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • 20.00
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปยัง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
 • 23.53
 • ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน TAM Airline เที่ยวบินที่ JJ 8068
วันที่เจ็ด แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
 • 16.40
 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 21.10
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
วันที่แปด กรุงเทพฯ
 • 13.00
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)