JOB

ตำแหน่งงาน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟฟิกดีไซน์+แอดมิน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. วุฒิ ปวช เป็นต้นไป ไม่จำกัดเพศ
 2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี คีย์ข้อมูลได้คล่อง ใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความ ละเอียดในเนื้องาน มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ในการทำงาน
 3. เน้นเป็นโปรแกรม Illustrator / PowerPoint / Photoshop / PageMaket / Microsoft Access

เอกสารในการสมัคร
 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา

ยื่นใบสมัครได้ที่ออฟฟิศหรือที่อีเมล์ : info@worldplanetinter.com

- เจ้าหน้าที่ฝ่าย Asst.Operations 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิ ปวช เป็นต้นไป ไม่จำกัดเพศ
 2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี คีย์ข้อมูลได้คล่อง ใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความ ละเอียดในเนื้องาน มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ในการทำงาน
 3. มีประสบการณ์ในการจัดทำรายการทัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการสมัคร
 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา

ยื่นใบสมัครได้ที่ออฟฟิศหรือที่อีเมล์ : info@worldplanetinter.com